Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể giáo dục để giúp đỡ chúng ta nói đến lịch học của bản thân mình, ngôi trường bản thân đã học, môn học tập mình đã theo, điểm thi vào cuối kỳ là từng nào.quý khách hàng vẫn xem: Lớp chọn giờ đồng hồ anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Lớp chọn tiếng anh là gì

quý khách đã xem: Lớp chọn giờ anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, bệnh chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước bạn học tập làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (vấn đề làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm bài toán tận nơi, không nên vận tải.

▪ Thời gian đào tạo và giảng dạy linch hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính liên kết Internet bất biến, tai nghe, microphone bảo vệ cho câu hỏi dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng biệt đến từng học viên khác nhau.

Xem thêm: Voucher Là Gì ? Coupon Là Gì? Coupon Khác Gì Voucher! Voucher Là Gì

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc thù từng ngành việc của học viên.

▪ Học số đông cơ hội rất nhiều khu vực, thời gian linh động.


*

▪ Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết áp ra output bởi vnạp năng lượng phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành Áp sạc ra.

▪ bộ quà tặng kèm theo MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh thế giới cùng tài liệu vào quá trình học.


*

A/an/the là gần như từ bỏ rất là quen thuộc trong giờ anh, bọn chúng được gọi là mạo trường đoản cú. Có 2 loại mạo từ: mạo từ bỏ không xác minh và mạo trường đoản cú xác minh.

kinhdoanhspa.vn Learning System - Hệ thống học tập giờ Anh giao tiếp toàn diện cho những người new bước đầu.